A prestación por desemprego debe tomar a cotización a tempo completo cando a persoa extinga o seu contrato pola reducción da súa xornada

Se unha persoa cun contrato a tempo completo extingue o seu contrato de traballo, unha vez declarada axustada a dereito unha redución de xornada feita a través dunha modificación substancial das condicións de traballo, que base de cotización lle correspondería? O Tribunal Supremo resolve este caso no que, á hora de cuantificar a prestación de […]

O Fondo de Garantía Salarial: para que serve?

O Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) é un órgano autónomo adscrito ao Ministerio de Traballo, con personalidade xurídica, que se encarga do pagamento dos salarios pendentes, incluídos os de tramitación (nos casos que legalmente se establezan), cando o empresario se acha en insolvencia ou concurso. Está financiado polos empresarios, tanto públicos coma privados. Tamén se […]

As modificacións substanciais das condicións de traballo de carácter colectivo: un conflito colectivo “especial”

A modificación sustancial das condicións de traballo: carácter individual, pero tamén colectivo Cando unha empresa acredita a existencia dunha razón económica, técnica, organizativa ou de produción, consideradas estas para aquelas que estean relacionadas coa competitividade, produtividade, organización técnica ou o traballo da empresa, pode modificar as condicións de traballo dun ou de varios traballadores, ou […]

Novos permisos, maior protección ás persoas coidadoras fronte á discriminación

O Real Decreto-Lei 8/2023, de 28 de xuño, procede á transposición de Diretivas europeas que non foran transpostas a tempo (e o Estado español fora sancionado por iso) e a modificar distintos preceptos de certas normas, entre outros, o Estatuto dos Traballadores e a Lei Reguladora da Xurisdición Social. Estas modificacións están encamiñadas a protexer […]

O dereito á desconexión dixital non é un dereito fundamental: rexeitada unha indemnización de 120.000€ a un teletraballador

A sentenza do Tribunal de Xustiza de Catalunya 4817/2023 (podes consultar aquí) rexeita conceder unha indemnización de 120.000 euros a un teletraballador por considerar, entre outras razóns, que o dereito á desconexión dixital non se trata dun dereito fundamental. No ano 2020, coa declaración do estado de alarma, o traballador pasou a prestar os seus […]

A garantía de indemnidade: unha maneira de protexer os dereitos das persoas traballadoras

O que é a garantía de indemnidade? A garantía de indemnidade está intrinsecamente relacionada coa tutela xudicial efectiva consagrada no artigo 24 da Constitución española. Esta implica que as persoas traballadoras non sexan represaliadas por exercitar ou reclamaren á empresa un dereito laboral. O Tribunal Supremo (STS 4345/2022), citando ao Tribunal Constitucional, defínea como: “No […]

A Xunta da Galiza enfronta outra sentenza xudicial en contra no ámbito medioambiental

Hai pouco coñeciamos a noticia de que o Tribunal Superior de Xustiza da Galiza anulara a autorización administrativa previa que permitía construír un parque eólico por Greenalia en Campelo (entre os territorios de Coristanco e Santa Comba). As razóns desta decisión descansan na actuación da Xunta, que por unha banda autorizou a construción dun parque […]

Subcontratação de obras e serviços: deveres das empresas implicadas

Deveres das empresas A empresa principal está obrigada a corroborar que a contratista está ao corrente de pagamento nas cotas da SS; para isso, deverá recabar ceritificação negativa por descubertos na Tesouraria Geral da SS no termo de 30 dias improrrogáveis e nos termos que regulamentariamente se estabelezam.  Umha vez transcorrido este praço, a empresa […]

Requisitos para cobrar o desemprego em 2023

Requisitos gerais Para poder cobrar a prestação por desemprego, será necesario ter cotiçado 360 días nos últimos seis anos anteriores a estar sem trabalho. Para o caso de que se trabalhasse de maneira eventual no campo como pessoa eventual agrária e anteriormente se estiver no régime de autónomos ou por conta própria, o período de […]

As pessoas trabalhadoras transfronteiriças

A Diretiva 96/71/CE: a sua função Primeiro é necessário distinguir duas liberdades fundamentais dentro da União Europeia: por umha banda, a livre circulação de trabalhadores, consagrada no artigo 45 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; e a livre prestação de serviços, que se acha nos artigos 56 e seguintes do mesmo texto. A […]